இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை.

விளக்கம்

ஆசிரியர் கருத்துக்களம்

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

கல்வி வளர்ச்சி கல்வி தரம் உயர்வு எனப் பேசப்படும் இந்நாளில் தெளிவில்லாத கொள்கைகளும் வரன்முறையில்லாத செயல்பாடுகளும்  காணப்படுகின்றன. ம...

X