இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை.

விளக்கம்

ஆசிரியர் கருத்துக்களம்

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களிடையே சமீபகாலமாக பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. கல்வியின் அவசியத்தை உணராமல் நடந்துகொள்ளும் அலட்சியப் ...

X