இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை.

விளக்கம்

ஆசிரியர் கருத்துக்களம்

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

சமூக நலன் சார்ந்து, சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகளையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு சமூக நீதி அடிப்படையில் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கையை இளங்கலைப...