ஆசிரியர் கருத்துக்களம்

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

மத்திய அரசு கல்வியை வியாபாரமாக்கி அந்த வியாபாரத்தை வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு திறந்துவிடும் வேலையை தொடங்கிவிட்டது. உலக வர்த்தகக் கழகம...

X