இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை.

விளக்கம்

ஆசிரியர் கருத்துக்களம்

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

தியான் சந்த்

தியான் சந்த் (Dhyan Chand) ஆகஸ்டு 29, 1905 ஆம் ஆண்டு அலகாபாத்தில் பிறந்தார். எக்காலத்தும் சிறந்த ஹாக்கி விளையாட்ட...