இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை.

விளக்கம்

ஆசிரியர் கருத்துக்களம்

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி-வேலை வழிகாட்டி

பன்னிரண்டாம் வகுப்பு விலங்கியல் வினாத்தாள் 70 மதிப்பெண்களைக் கொண்டது. தேர்வு நேரம் 3 மணி நேரம், கூடுதலாக 15 நிமிடம் வினாத்தாள் வாசிப்பதற்கா...

X