இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை.

விளக்கம்

ஆசிரியர் கருத்துக்களம்

* பொதுத்தேர்வு டிப்ஸ்

பொதுத்தேர்வு எழுதப்போகிறோம் என்ற பதற்றத்தோடு பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் தயாராகி வருவார்கள். திட்டமிட்டு முழுக்  கவனத்தோடு படித்தால் எந்தவித அச்சமும் இல்லாம...

X