இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை.

விளக்கம்

ஆசிரியர் கருத்துக்களம்

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தியரி என்று பொருளாதாரத்தில் ஒரு பதம் உண்டு. ஒரு பொருளுக்கான தேவையைப் பொறுத்தே அந்தப் பொருளுக்கான மதிப்பு, விலை மாற...

X