இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை.

விளக்கம்

ஆசிரியர் கருத்துக்களம்

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

பேராசிரியர் முனைவர் ப.வே.நவநீதகிருஷ்ணன்

சமீபத்தில் பாடப் புத்தகத்தில் பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதியின் தலைப்பாகை...

X