சவீதா பல்கலைக்கழகம் (சவீதா மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை)

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

காஞ்சிபுரம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :044 - 2681 1299, 2981 0299
இணையம் : www.saveetha.com
முகவரி :தண்டலம் (அஞ்சல்), ஸ்ரீபெரும்புதூர், காஞ்சிபுரம் - 602 105.

X