புற்றுநோய் நிறுவனம், புத்தாக்கவியல் அறிவியல் கல்லூரி

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1990

தொடர்பு எண் :2235 0131, 2235 0241
இணையம் : www.cancerinstitutewia.org
முகவரி :அடையாறு, சென்னை - 600 020.

can i take xyzal in the morning read can i take xyzal in the morning

X