கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவ கல்லூரி

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1960

தொடர்பு எண் :044 – 26412979
இணையம் : http://www.gkmc.in/
முகவரி :கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவ கல்லூரி, கீழ்ப்பாக்கம், சென்னை - 600 010

X