சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1835

தொடர்பு எண் :044 - 2530 5000
இணையம் : http://www.mmc.tn.gov.in/
முகவரி :சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், பூங்கா நகர், சென்னை - 600 003

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X