மதுரை மருத்துவ கல்லூரி

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

மதுரை

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1954

தொடர்பு எண் :+ 91452 2533235 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 /41 / 42
இணையம் : http://www.mdmc.ac.in/
முகவரி :மதுரை மருத்துவ கல்லூரி, மதுரை - 625 020

X