ஸ்டான்லி மருத்துவ கல்லூரி

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1838

தொடர்பு எண் : 2528 1533, 2528 4038
இணையம் : http://www.stanleymedicalcollege.ac.in/
முகவரி :ஸ்டான்லி மருத்துவ கல்லூரி, சென்னை - 600 001.

X