தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

தஞ்சாவூர்

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1959

தொடர்பு எண் :04362-240851, 04362-240951
இணையம் : http://tmctanjore.in/
முகவரி :தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி, தஞ்சாவூர் - 613 004

X