பெண்கள் கிரிஸ்துவர் கல்லூரி நாகர்கோவில்

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

கன்னியாகுமரி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1973

தொடர்பு எண் :04652 245 380
இணையம் : http://www.wccnagercoil.edu.in
முகவரி :பெண்கள் கிரிஸ்துவர் கல்லூரி நாகர்கோவில் சிஎஸ்ஐ கல்வி அறக்கட்டளை நாகர்கோவில் கன்னியாகுமாரி

X