ராணி மேரி கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1914

தொடர்பு எண் :2844 5910, 2844 6577
இணையம் : http://www.queenmaryscollege.com/
முகவரி :ராணி மேரி கல்லூரி (தன்னாட்சி) MRTS ரயில் நிலையம் அருகில் லைட் ஹவுஸ் காந்தி சிலை எதிரில், மெரினா சென்னை - 600 004

X