காயிதே-இ-மில்லட் அரசு கலைக் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1974

தொடர்பு எண் :2852 0793
இணையம் : http://www.qmgcw.in/
முகவரி :காயிதே-இ-மில்லட் அரசு கலைக் கல்லூரி (தன்னாட்சி) அண்ணா சாலை சென்னை- 600 002

X