எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு உதவிபெறும் கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1948

தொடர்பு எண் :2827 9189
இணையம் : http://www.ethirajcollege.in/
முகவரி :எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி) No.70, எத்திராஜ் சாலை எழும்பூர் சென்னை 600 008

X