கற்பக விநாயகர் பல் மருத்துவ நிறுவனம்

பிரிவு :

பல் மருத்துவம்

மாவட்டம் :

காஞ்சிபுரம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :044 - 2759 8232, 2756 5487, 2759 2844
இணையம் : www.kvids.info
முகவரி :G.S.T. சாலை, கோலம்பாக்கம், பழையனூர்(அஞ்சல்),மதுராந்தகம்,காஞ்சிபுரம் - 603 308.

X