தமிழக அரசு பல் மருத்துவ கல்லூரி

பிரிவு :

பல் மருத்துவம்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1980

தொடர்பு எண் :2534 0441, 2534 0681
இணையம் :
முகவரி :தமிழக அரசு. பல் மருத்துவக் கல்லூரி, கொழும்பு கோட்டை ரயில் நிலையம் எதிரில், சென்னை - 600 003.

can i take xyzal in the morning read can i take xyzal in the morning

X