அரசு. கலை கல்லூரி (தன்னாட்சி), கோயம்புத்தூர்

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

கோயம்புத்தூர்

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1852

தொடர்பு எண் :221 5212, 221 7572
இணையம் : www.govtartscbe.org
முகவரி : அரசு. கலை கல்லூரி (தன்னாட்சி), கோயம்புத்தூர் அரசு. கலை கல்லூரி சாலை கோயம்புத்தூர் 641 018

X