மீனாட்சி அம்மாள் பல் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை

பிரிவு :

பல் மருத்துவம்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1990

தொடர்பு எண் :044 2378 2566
இணையம் : http://madc.edu.in/
முகவரி :ஆலபாக்கம் சாலை, மதுரவாயல், சென்னை - 602 102.

X