ராகாஸ் பல் மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை

பிரிவு :

பல் மருத்துவம்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1988

தொடர்பு எண் :044-24530002, 044-24530003, 044-24530004
இணையம் : http://rdc.ac.in/
முகவரி :2 ம் எண் / 102, கிழக்கு கடற்கரை சாலை, உத்தண்டி, சென்னை - 600 119.

X