ராஜா முத்தையா பல் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை

பிரிவு :

பல் மருத்துவம்

மாவட்டம் :

கடலூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1980

தொடர்பு எண் :8800 567 711, 8800 567 733,04144 - 238248
இணையம் :
முகவரி :ராஜா முத்தையா பல் மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை, சிதம்பரம் -

X