ஸ்ரீ மூகாம்பிகை பல் மருத்துவக் கல்லூரி

பிரிவு :

பல் மருத்துவம்

மாவட்டம் :

கன்னியாகுமரி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2000

தொடர்பு எண் :+91 4651 280745 +91 4651 280746
இணையம் : http://smids.sreemookambikainstitute.com/
முகவரி :

X