மேலாண்மை அடைகலா மாதா நிறுவனம்

பிரிவு :

நிர்வாகம்

மாவட்டம் :

தஞ்சாவூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1988

தொடர்பு எண் :04362-266265.
இணையம் : www.amcvallam.com
முகவரி :Adaikala Matha Institute of Management Arun Nagar Vallam

X