மெட்ராஸ் மேனேஜ்மென்ட் ஸ்டடீஸ் துறை, பல்கலைக்கழகம்

பிரிவு :

நிர்வாகம்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

தொடர்பு எண் :044 2257 4550
இணையம் :
முகவரி :மெட்ராஸ் மேனேஜ்மென்ட் ஸ்டடீஸ் துறை, பல்கலைக்கழகம் சென்னை பல்கலைக்கழகம் செபுக் சென்னை

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X