ஜி.ஆர் தாமோதரன் அகாடமி மேலாண்மை

பிரிவு :

நிர்வாகம்

மாவட்டம் :

கோயம்புத்தூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

தொடர்பு எண் :0422 257 2719
இணையம் : http://grd.org:8084/grdam/
முகவரி :ஜி.ஆர் தாமோதரன் அகாடமி மேலாண்மை நீலம்பூர் அவினாஷி ரோடு கோயம்புத்தூர்

can i take xyzal in the morning read can i take xyzal in the morning

X