இந்திரா நிறுவனம் மேலாண்மை மற்றும் ஆராய்ச்சி

பிரிவு :

நிர்வாகம்

மாவட்டம் :

திருவள்ளூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

தொடர்பு எண் :044 27650160/ 161 / 2765016
இணையம் : http://www.indiraeducational.org/institutions.htm
முகவரி :இந்திரா நிறுவனம் மேலாண்மை மற்றும் ஆராய்ச்சி பாண்டூர் வில்லெச் திருவள்ளூர் -631 203

X