ஆர்.எல் நிறுவனம் மேனேஜ்மென்ட் ஸ்டடீஸ்

பிரிவு :

நிர்வாகம்

மாவட்டம் :

மதுரை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1988

தொடர்பு எண் :0452 391 8603
இணையம் :
முகவரி :ஆர்.எல் நிறுவனம் மேனேஜ்மென்ட் ஸ்டடீஸ் T.V.R. நகர் மதுரை

X