ஸ்ரீ அம்மன் மேலாண்மை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

பிரிவு :

நிர்வாகம்

மாவட்டம் :

ஈரோடு

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1992

தொடர்பு எண் :04242533987
இணையம் :
முகவரி :ஸ்ரீ அம்மன் மேலாண்மை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் V . தைர்ப்பலயம் போஸ்ட் சித்தோடு பவானி ஈரோடு

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X