ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா மேலாண்மை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், கல்வியியல் கல்லூரி

பிரிவு :

நிர்வாகம்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1985

தொடர்பு எண் :044 4592 8500
இணையம் :
முகவரி :ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா மேலாண்மை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், கல்வியியல் கல்லூரி ராமகிருஷ்ண நகர் போரூர் சென்னை

X