விநாயகா கல்வி கல்லூரி

பிரிவு :

ஆசிரியர் பயிற்சி

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NCTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2006

தொடர்பு எண் :044 - 2266 2505 / 2501
இணையம் : http://www.vinayagacollege.com
முகவரி :விநாயகா கல்வி கல்லூரி பி.வி. வைத்தியலிங்கம் சாலை மல்லிகா நகர், பல்லாவரம் சென்னை - 600 117

X