எஸ் பிரீத்தி ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி

பிரிவு :

ஆசிரியர் பயிற்சி

மாவட்டம் :

சிவகங்கை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

டிப்ளமோ

Affiliated to :

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NCTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :9444386512
இணையம் :
முகவரி :எஸ் பிரீத்தி ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி அரசநூர் சிவகங்கை சாலை சிவகங்கை தாலுகா 625 601

X