கே.எஸ்.ஜி. கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

கோயம்புத்தூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2001

தொடர்பு எண் :91-0422-2574913, 2577136
இணையம் : http://www.ksgcollege.com
முகவரி :கே.எஸ்.ஜி. கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி எஸ்.எஃப் 93, காமராஜ் சாலை உப்ப்லிபாலயம் கோயம்புத்தூர் 641 015

X