மீனாட்சி பல்கலைக்கழகம் (மீனாட்சி மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்)

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

காஞ்சிபுரம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2003

தொடர்பு எண் :044 - 27261337, 044 - 27261338, 044 - 27261096
இணையம் : http://www.mmchri.res.in/
முகவரி :மீனாட்சி பல்கலைக்கழகம் (மீனாட்சி மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்), எனதூர், காஞ்சிபுரம் - 631 552.

X