மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி மருத்துவ அறிவியல் நிறுவகம்

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

காஞ்சிபுரம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :044-27528302, 27528303, 27528304 & 27528306
இணையம் : http://mapims.org/
முகவரி :மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி மருத்துவ அறிவியல் நிறுவகம், மேல்மருவத்தூர், காஞ்சிபுரம் - 603 319.

X