ஸ்ரீ மூகாம்பிகை மருத்துவ அறிவியல் நிறுவகம்

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

கன்னியாகுமரி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2006

தொடர்பு எண் :09443377601, 09442381670,09843258847
இணையம் : http://smims.sreemookambikainstitute.com/
முகவரி :ஸ்ரீ மூகாம்பிகை மருத்துவ அறிவியல் நிறுவகம், கன்னியாகுமாரி - 629 161.

X