+2, 10ம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வுத் தேதிகள் அறிவிப்பு!

1/6/2017 2:09:52 PM

+2, 10ம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வுத் தேதிகள் அறிவிப்பு!

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

2016 - 17ம் ஆண்டிற்கான +2 பொதுத் தேர்வுகள் மற்றும் 10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் தொடங்குவதற்கான தேதிகளைப்  பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. +2 தேர்வு காலை 10 மணிக்கு ஆரம்பித்து மதியம் 1.15 மணிக்கு முடிகிறது. இதேபோல் 10ம் வகுப்பு தேர்வு காலை 9.15 மணிக்கு ஆரம்பித்து பகல் 12 மணிக்கு முடிகிறது.

+2 தேர்வுத் தேதிகள்

மார்ச்2      முதல் தாள்
மார்ச் 3     இரண்டாம் தாள்
மார்ச் 6     ஆங்கிலம் முதல்தாள்
மார்ச் 7     ஆங்கிலம் இரண்டாம்தாள்
மார்ச் 10     வணிகம் / குடும்ப அறிவியல்/ புவியியல்
மார்ச் 13     வேதியியல் / கணக்குப் பதிவியல்
மார்ச் 17     இந்திய கலாச்சாரம்/ கணினி அறிவியல் / உயிரி வேதியியல்/ சிறப்புத் தமிழ் / சிறப்பு ஆங்கிலம்
மார்ச் 21     இயற்பியல் / பொருளியல்
மார்ச் 24     அரசியல் அறிவியல்/ நர்சிங்/ புள்ளியியல்
மார்ச் 27     கணிதம்/ விலங்கியல் / நுண் உயிரியல் ஊட்டச்சத்து / உணவியல்
மார்ச் 31     உயிரியல் / வணிகக் கணிதம் / வரலாறு / தாவரவியல்
 
10ம் வகுப்புத் தேர்வுத் தேதிகள்

மார்ச் 8     தமிழ் முதல்தாள்
மார்ச் 9     தமிழ் இரண்டாம்தாள்
மார்ச் 14     ஆங்கிலம் முதல்தாள்
மார்ச் 16     ஆங்கிலம் இரண்டாம்தாள்
மார்ச் 20     கணிதம்
மார்ச் 23     அறிவியல்
மார்ச் 28     சமூகஅறிவியல்

X