ஸ்டாஃப் செலக் ஷன் கமிஷன் நடத்தும் மல்டிடாஸ்க்கிங் தேர்வு

6/17/2019 5:45:23 PM

ஸ்டாஃப் செலக் ஷன் கமிஷன் நடத்தும் மல்டிடாஸ்க்கிங் தேர்வு

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

பொது ஆங்கிலம் மாதிரி வினா-விடைகள்

உத்வேகத் தொடர்-77
*வேலை வேண்டுமா?

ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் (Staff Selection Commission) நடத்தும் மல்டிடாஸ்க்கிங் தேர்வின் (Multi Tasking Examination) (Non-Technical Staff) முதல் பிரிவான தாள்-1 (Paper-I) தேர்வில் “பொதுஅறிவு மற்றும் புத்திக்கூர்மை” (General Intelligence and Reasoning), “கணிதத்திறன்” (Numerical Aptitude) ஆகிய பிரிவுகளில் இடம்பெறும் வினா-விடைகளைப் பார்த்தோம். இனி-தாள்-1 தேர்வில் இடம்பெறும் “பொது ஆங்கிலம்” (General English) பாடத்திலுள்ள கேள்விகள் மற்றும் விடைகளைப் பார்ப்போம்.

பொது ஆங்கிலம் (GENERAL ENGLISH)
Directions (1-5): In the following questions, you have a brief passage with 5 questions following the passage. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the four alternatives. Earth is the only planet so far known with the suitable environment for sustaining life. Land, water, air, plants and animals are the major components of the global environment. Population, food and energy are the three fundamental problems facing mankind. Unemployment, inflation, crowding, dwindling resources and pollution are all due to the factors like increasing population, high standard of living, deforestation, etc.

Man has been tampering with the Ecosphere for a very long time and is forced to recognise that environmental resources are scarce. Environmental problems are really social problems. They begin with people as cause and end with people as victims. Unplanned use of resources has resulted in the depletion of fossils, fuels, pollution of air and water. Deforestation which has resulted in ecological imbalance and draining away of national wealth through heavy expenditure on oil and power generation.

1.     Increasing population causes
        (a) unemployment and crowding     
        (b) inflation and pollution
        (c) dwindling resources     
        (d) unemployment, inflation, crowding,
        dwindling resources and pollution
2.     National wealth is drained away by spending heavily on
        (a) power generation
        (b) fuels
        (c) water and power generation    
        (d) oil and power generation
3.        The three major components of the global environment are
        (a) food, energy and population    
        (b) high standard of living, crowding and inflation
        (c) land, water and air
        (d) plants, animals and mankind
4.     Depletion of fossils and fuels, pollution of air and water and deforestation will never occur in case of
        (a) improper use of resources
        (b) planned use of resources
        (c) unplanned use of resources     
        (d) over use of resources
5.        We face the three fundamental problems that are
        (a) inflation, deforestation and
      unemployment     
        (b) population, deforestation and energy
        (c) population, inflation and food
        (d) population, food and energy
        Directions (6-10) : Each questions below has two blanks, each blank indicating that something has been omitted. Choose the set of words each blank which best fits the meaning of the sentence as a whole.
6.     Much of the __________ that cricket has is due to the fact it is a _________ sport.
        (a) allure, lucrative     
        (b) criticism, controversial
        (c) attraction, unpopular
        (d) flak, great
7.     Since foggy weather _________ visibility by several metres, the railways has either partially ______or diverted some of the trains.
        (a) improves, started     
        (b) impairs, called off         
        (c) Hampers, withdrawn     
        (d) reduces, cancelled
8.     The once _________ district is gradually being _______ of its green cover.
        (a) remote, eroded    
        (b) arid, replenished        
        (c) beautiful, devoid    
        (d) picturesque, depleted
9.     The pilot knew she would be able to see the ________ lights of the city from her     cockpit window, but she would not see the fireworks explode to welcome the new year as she would have _______ to cruising altitude.
        (a) Divine, escalate     
        (b) glistening, jumped        
        (c) shining, reached     
        (d) glittering, climbed
10. The New Year has _______ in good news for city hotels as most properties are _______ for the whole month.
        (a) brought, deserted     
        (b) ushered, packed
        (c) pushed, full    
        (d) steered, renovating
        Directions (11-15) : In the following passage some of the words have been left out. Read the passage carefully and select  the correct answer for the given blank out of the four alternatives.
        Sometimes the grand (11) of the Left and the Right do not seem to have any relationship with the lived experiences of ordinary Indians. For the past two decades, the Left has tried to expand social welfare programmes (12) the poor in the country by highlighting the growing (13) between the rich and the poor. The Right, on the other hand, points to the growing (14) of politically driven welfare policies and emphasises the need for economic growth to (15) poverty and improve the lives of the poor.
11.    (a) histories                 (b) plots                 
        (c) versions                 (d) narratives
12.    (a) for                             (b) which
        (c) that                             (d) of
13.     (a) dissimilarities     (b) discrepancies     (c) disparities             (d) disillusion
14.    (a) issue         
        (b) matter
        (c) pain
        (d) burden
15.     (a) agitate         
        (b) alleviate
        (c) aggravate
        (d) depress
        Directions (16-18) : In the following questions, out of the four alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word.
16.     venom
        (a) Poison            (b) Virility            
        (c) Veil                    (d) Potion
17.    Dogmatic    
        (a) Efficient         (b) Categorical
        (c) Automatic     (d) Cruel
18.    Negligible
        (a) Careless         (b) Invisible
        (c) Forgetful        (d) Insignificant
        Directions (19-20): In the following questions, groups of  four words are
given. In each group, one word is correctly spelt. Find the correctly spelt word.
19.     (a) accessibility    
        (b) acsessibility
        (c) accessebility
        (d) accessiblity
20. (a) Cabage         
        (b) kabage             
        (c) cabbage         
        (d) cabbege
        Directions (21-25) : In the following questions, choose the word opposite in meaning to the given word.
21.    Stationary
        (a) standing             (b) speedy            
        (c) moving                 (d) fast
22.    Fictitious
        (a) real                             (b) ambitious
        (c) unbelievable         (d) imaginary
23. Acquitted
        (a) jailed                     (b) exonerated
         (c) convicted             (d) accused
24. Exhaustive
        (a) interesting             (b) short             
        (c) incomplete            (d) complete
25. Sacrifice
        (a) assimilate             (b) abandon             
        (c) acquire                 (d) absorb
ANSWERS
1.  (d)               2.   (d)             3.  (c)       4. (b)
5.  (d)            6.   (a)             7.  (d)           8. (d)
9.   (d)            10.(b)        11.(d)         12.(a)
13.(c)           14.(d)            15.(b)     16.(a)
17.(b)       18.(d)            19.(a)      20.(c)
21.(c)            22. (a)        23.(c)          24.(c)
25.(c)                
இத்தேர்வில் இடம்பெறும் இன்னொரு பிரிவான “பொதுஅறிவு” (General Knowledge) பிரிவில் இடம்பெறும் கேள்விகள் மற்றும் பதில்களை அடுத்த இதழில் பார்ப்போம்.

(தொடரும்)
நெல்லை கவிநேசன்

X