SSC நடத்தும் ஜூனியர் எஞ்சினியர் தேர்வு

9/5/2019 12:16:27 PM

SSC நடத்தும் ஜூனியர் எஞ்சினியர் தேர்வு

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

பொறியியல் படிப்பில் டிப்ளமோ மற்றும் பட்டப்படிப்பு படித்தவர்களுக்கு வேலை வழங்கும் விதத்தில் “ஸ்டாஃப் செலக்‌ஷன் கமிஷன்” (Staff Selection Commission) நடத்தும் தேர்வு “ஜூனியர் எஞ்சினியர் (சிவில், எலெக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல்) தேர்வு”(Junior Engineer [Civil, Electrical, Mechanical and Quantity Surveying and Contracts] Examination) ஆகும். இந்தத் தேர்வின்மூலம் வழங்கப்படும் பணிகள், தேர்வு எழுதுவதற்கான கல்வித் தகுதிகள், வயது விவரங்கள், தேர்வுக் கட்டணம், தேர்வுமுறை, அதிக விவரங்கள் பெற தொடர்புகொள்ள வேண்டிய முகவரி உள்ளிட்ட விவரங்களை கடந்த இதழில் பார்த்தோம். இனி இந்தத் தேர்வு எழுத பெருமளவில் உதவியாக அமையும் தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம் பற்றிய குறிப்புகளைப் பார்ப்போம்.

பாடத்திட்டம்

தேர்வில் இடம்பெறும் கேள்விகளுக்கு சரியான முறையில் விடையளிக்க விரும்புபவர்கள் முதலில் தேர்வுக்கான பாடத்திட்டத்தைப்பற்றி தெளிவாகத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

தாள்-I (Paper-I)
General Intelligence and Reasoning: The Syllabus for General Intelligence would include questions of both verbal and non-verbal type. The test may include questions on analogies, similarities, differences, space visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetical number series, etc. The test will also include questions designed to test the candidate’s abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships, arithmetical computations and other analytical functions.

General Awareness: Questions will be aimed at testing the candidate’s general awareness of the environment around him/ her and its application to society. Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observations and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will also include questions relating to India and its neighbouring countries especially pertaining to History, Culture, Geography, Economic Scene, General Polity and Scientific Research, etc. These questions will be such that they do not require a special study of any discipline.

General Engineering: Civil and Structural, Electrical and Mechanical:

PART-A (CIVIL ENGINEERING)

Building Materials, Estimating, Costing and Valuation, Surveying, Soil Mechanics, Hydraulics, Irrigation Engineering, Transportation Engineering, Environmental Engineering.
Structural Engineering: Theory of Structures, Concrete Technology, RCC Design, Steel Design.
 
PART-B (ELECTRICAL ENGINEERING)

Basic concepts, Circuit law, Magnetic Circuit, AC Fundamentals, Measurement and Measuring instruments, Electrical Machines, Fractional Kilowatt Motors and single phase induction Motors, Synchronous Machines, Generation, Transmission and Distribution, Estimation and Costing, Utilization and Electrical Energy, Basic Electronics.

PART-C (MECHANICAL ENGINEERING)

Theory of Machines and Machine Design, Engineering Mechanics and Strength of Materials, Properties of Pure Substances, 1st Law of Thermodynamics, 2nd Law of Thermodynamics, Air standard Cycles for IC Engines, IC Engine Performance, IC Engines Combustion, IC Engine Cooling and Lubrication, Rankine cycle of System, Boilers, Classification, Specification, Fitting and Accessories, Air Compressors and their cycles, Refrigeration cycles, Principle of Refrigeration Plant, Nozzles and Steam Turbines. Properties and Classification of Fluids, Fluid Statics, Measurement of Fluid Pressure, Fluid kinematics, Dynamics of Ideal fluids, Measurement of Flow rate, basic principles, Hydraulic Turbines, Centrifugal Pumps, Classification of steel.

தாள்-II (Paper-II)

PART-A (CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING)

Building Materials : Physical and Chemical properties, classification, standard tests, uses and manufacture/ quarrying of materials e.g. building stones, silicate based materials, cement (Portland), asbestos products, timber and wood based products, laminates, bituminous materials, paints, varnishes. Estimating, Costing and Valuation: estimate, glossary of technical terms, analysis of rates, methods and unit of measurement, Items of work earthwork, Brick work (Modular & Traditional bricks), RCC work, Shuttering, Timber work, Painting, Flooring, Plastering, Boundary wall, Brick building, Water Tank, Septic tank, Bar bending schedule, Centre line method, Mid-section formula, Trapezodial formula, Simpson’s rule, Cost estimate of Septic tank, flexible pavements, Tube well, isolates and combined footings, Steel Truss, Piles and pile-caps. Valuation Value and cost, scrap value, salvage value, assessed value, sinking fund, depreciation and obsolescence, methods of valuation.

Surveying : Principles of surveying, measurement of distance, chain surveying, working of prismatic compass, compass traversing, bearings, local attraction, plane table surveying, theodolite traversing, adjustment of theodolite, Levelling, Definition of terms used in levelling, contouring, curvature and refraction corrections, temporary and permanent adjustments of dumpy level, methods of contouring, uses of contour map, tachometric survey, curve setting, earth work calculation, advanced surveying equipment.

Soil Mechanics : Origin of soil, phase diagram, Definitions-void ratio, porosity, degree of saturation, water content, specific gravity of soil grains, unit weights, density index and interrelationship of different parameters, Grain size distribution curves and their uses Index properties of soils, Atterberg’s limits, ISI soil classification and plasticity chart Permeability of soil, coefficient of permeability, determination of coefficient of permeability, Unconfined and confined aquifers, effective stress, quick sand, consolidation of soils, Principles of consolidation, degree of consolidation, pre-consolidation pressure, normally consolidated soil, e-log p curve, computation of ultimate settlement Shear strength of soils, direct shear test, Vane shear test, Triaxial test Soil compaction, Laboratory compaction test, Maximum dry density and optimum moisture content, earth pressure theories, active and passive earth pressures, Bearing capacity of soils, plate load test, standard penetration test.

Hydraulics : Fluid properties, hydrostatics, measurements of flow, Bernoulli’s theorem and its application, flow through pipes, flow in open channels, weirs, flumes, spillways, pumps and turbines.

Irrigation Engineering: Definition, necessity, benefits, 2II effects of irrigation, types and methods of irrigation, Hydrology Measurement of rainfall, run off coefficient, rain gauge, losses from precipitation evaporation, infiltration, etc Water requirement of crops, duty, delta and base period, Kharif and Rabi Crops, Command area, Time factor, Crop ratio, Overlap allowance, Irrigation efficiencies Different type of canals, types of canal irrigation, loss of water in canals Canal lining types and advantages Shallow and deep to wells, yield from a well Weir and barrage, Failure of weirs and permeable foundation, Slit and Scour, Kennedy’s theory of critical velocity Lacey’s theory of uniform flow Definition of flood, causes and effects, methods of flood control, water logging, preventive measure Land reclamation, Characteristics of affecting fertility of soils, purposes, methods, description of land and reclamation processes Major irrigation projects in India.

Transportation Engineering: Highway Engineering cross sectional elements, geometric design, types of pavements, pavement materials aggregates and bitumen, different tests, Design of flexible and rigid pavements Water Bound Macadam (WBM) and Wet Mix Macadam (WMM), Gravel Road, Bituminous construction, Rigid pavement joint, pavement maintenance, Highway drainage, Railway Engineering- Components of permanent way sleepers, ballast, fixtures and fastening, track geometry, points and crossings, track junction, stations and yards Traffic Engineering Different traffic survey, speed-flow-density and their interrelationships, intersections and interchanges, traffic signals, traffic operation, traffic signs and markings, road safety.

Environmental Engineering: Quality of water, source of water supply, purification of water, distribution of water, need of sanitation, sewerage systems, circular sewer, oval sewer, sewer appurtenances, sewage treatments Surface water drainage Solid waste management types, effects, engineered management system Air pollution pollutants, causes, effects, control Noise pollution cause, health effects, control.

Structural Engineering: Theory of structures: Elasticity constants, types of beams determinate and indeterminate, bending moment and shear force diagrams of simply supported, cantilever and over hanging beams Moment of area and moment of inertia for rectangular and circular sections, bending moment and shear stress for tee, channel and compound sections, chimneys, dams and retaining walls, eccentric loads, slope deflection of simply supported and cantilever beams, critical load and columns, Torsion of circular section.

Concrete Technology: Properties, Advantages and uses of concrete, cement aggregates, importance of water quality, water cement ratio, workability, mix design, storage, batching, mixing, placement, compaction, finishing and curing of concrete, quality control of concrete, hot weather and cold weather concreting, repair and maintenance of concrete structures.

RCC Design: RCC beams-flexural strength, shear strength, bond strength, design of singly reinforced and double reinforced beams, cantilever beams T-beams, lintels One way and two way slabs, isolated footings Reinforced brick works, columns, staircases, retaining wall, water tanks (RCC design questions may be based on both Limit State and Working Stress methods).
Steel Design: Steel design and construction of steel columns, beams roof trusses plate girders.

PART-B (ELECTRICAL ENGINEERING)

Basic concepts : Concepts of resistance, inductance, capacitance, and various factors affecting them Concepts of current, voltage, power, energy and their units.

Circuit law : Kirchhoff’s law, Simple Circuit solution using network theorems.

Magnetic Circuit : Concepts of flux, mmf, reluctance, Different kinds of magnetic materials, Magnetic calculations for conductors of different configuration. eg straight, circular, solenoidal, etc Electromagnetic induction, self and mutual induction AC Fundamentals: Instantaneous, peak, RMS and average values of alternating waves, Representation of sinusoidal wave form, simple series and parallel AC Circuits consisting of RL and C, Resonance, Tank Circuit Poly Phase system star and delta connection, 3 phase power, DC and sinusoidal response of R-Land R-C circuit.

Measurement and measuring instruments: Measurement of power (1 phase and 3 phase, both active and re-active) and energy, 2 wattmeter method of 3 phase power measurement Measurement of frequency and phase angle Ammeter and voltmeter (both moving oil and moving iron type), extension of range wattmeter, Multimeters, Megger, Energy meter AC Bridges Use of CRO, Signal Generator, CT, PT and their uses Earth Fault detection.
Electrical Machines : (a) DC Machine Construction, Basic Principles of DC motors and generators, their characteristics, speed control and starting of DC Motors Method of braking motor, Losses and efficiency of DC Machines (b) 1 phase and 3 phase transformers Construction, Principles of operation, equivalent circuit, voltage regulation, OC and SC Tests, Losses and efficiency Effect of voltage, frequency and wave form on losses Parallel operation of 1 phase /3 phase transformers Auto transformers (c) 3 phase induction motors, rotating magnetic field, principle of operation, equivalent circuit, torque-speed characteristics, starting and speed control of 3 phase induction motors Methods of braking, effect of voltage and frequency variation on torque speed characteristics.

Fractional Kilowatt Motors and Single Phase Induction Motors: Characteristics and applications Synchronous Machines - Generation of 3-phase emf armature reaction, voltage regulation, parallel operation of two alternators, synchronizing, control of active and reactive power Starting and applications of synchronous motors Generation, Transmission and Distribution Different types of power stations, Load factor, diversity factor, demand factor, cost of generation, inter-connection of power stations Power factor improvement, various types of tariffs, types of faults, short circuit current for symmetrical faults Switchgears rating of circuit breakers, Principles of arc extinction by oil and air, HRC Fuses, Protection against earth leakage / over current, etc Buchholtz relay, Merz-Price system of protection of generators and transformers, protection of feeders and bus bars Lightning arresters, various transmission and distribution system, comparison of conductor materials, efficiency of different system Cable Different type of cables, cable rating and derating factor.

Estimation and costing : Estimation of lighting scheme, electric installation of machines and relevant IE rules Earthing practices and IE Rules.
Utilization of Electrical Energy : Illumination, Electric heating, Electric welding, Electroplating, Electric drives and motors.
Basic Electronics : Working of various electronic devices eg P N Junction diodes, Transistors (NPN and PNP type), BJT and JFET Simple circuits using these devices.

PART- C (MECHANICAL ENGINEERING):
Theory of Machines and Machine Design Concept of simple machine, Four bar linkage and link motion, Flywheels and fluctuation of energy, Power transmission by belts V-belts and Flat belts, Clutches Plate and Conical clutch, Gears Type of gears, gear profile and gear ratio calculation, Governors Principles and classification, Riveted joint, Cams, Bearings, Friction in collars and pivots Engineering Mechanics and Strength of Materials Equilibrium of Forces, Law of motion, Friction, Concepts of stress and strain, Elastic limit and elastic constants, Bending moments and shear force diagram, Stress in composite bars, Torsion of circular shafts, Bucking of columns Euler’s and Rankin’s theories, Thin walled pressure vessels.

Thermal Engineering

Properties of Pure Substances : p-v and P-T diagrams of pure substance like H2O, Introduction of steam table with respect to steam generation process, definition of saturation, wet and superheated status Definition of dryness fraction of steam, degree of superheat of steam H-s chart of steam (Mollier’s Chart). 1st Law of Thermodynamics : Definition of stored energy and internal energy, 1st Law of Thermodynamics of cyclic process, Non Flow Energy Equation, Flow Energy and Definition of Enthalpy, Conditions for Steady State Steady Flow, Steady State Steady Flow Energy Equation.

2nd Law of Thermodynamics : Definition of Sink, Source Reservoir of Heat, Heat Engine, Heat Pump and Refrigerator; Thermal Efficiency of Heat Engines and co-efficient of performance of Refrigerators, Kelvin Planck and Clausius Statements of 2nd Law of Thermodynamics, Absolute or Thermodynamic Scale of temperature, Clausius Integral, Entropy, Entropy change calculation of ideal gas processes Carnot Cycle and Carnot Efficiency, PMM-2; definition & its impossibility.
Air standard Cycles for IC engines : Otto cycle; plot on P-V, T-S Planes; Thermal Efficiency, Diesel Cycle, Plot on P-V, T-S planes, Thermal efficiency IC Engine Performance, IC Engine Combustion, IC Engine Cooling and Lubrication.

Rankine cycle of steam : Simple Rankine cycle, plot on P-V, T-S, h-s planes, Rankine cycle efficiency with and without pump work. Boilers, Classification, Specification, Fittings and Accessories : Fire Tube and Water Tube Boilers Air Compressors and their cycles, Refrigeration cycles, Principle of a Refrigeraton Plant, Nozzles and Steam Turbines Fluid Mechanics and Machinery Properties and Classification of Fluid : ideal and real fluids, Newton’s law of viscosity, Newtonian and Non-New tonian fluids, compressible and incompressible fluids. Fluid Statics: Pressure at a point. Measurement of Fluid Pressure: Manometers, U-tube, Inclined tube.

Fluid Kinematics: Stream line, laminar and turbulent flow, external and internal flow, continuity equation. Dynamics of ideal fluids: Bernoulli’s equation, Total head; Velocity head, Pressure head, Application of Bernoulli’s equitation. Measurement of Flow rate Basic Principles: Venturimeter, Pilot tube, Orifice meter Hydraulic Turbines: Classifications, Principles. Centrifugal Pumps: Classifications, Principles, Performance Production Engineering Classification of Steels : mild steal and alloy steel, Heat treatment of steel, Welding Arc Welding, Gas Welding, Resistance Welding, Special Welding Techniques ie TIG, MIG, etc (Brazing and Soldering), Welding Defects and Testing; NDT, Foundry and Casting methods, defects, different casting processes, Forging, Extrusion, etc, Metal cutting principles, cutting tools, Basic Principles of machining with (i) Lathe (ii) Milling (iii) Drilling (iv) Shaping (v) Grinding, Machines, tools and manufacturing
processes.

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பாடத் தலைப்புகளில் தெளிவான தயாரிப்பை மேற்கொள்பவர்கள் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று இந்தத் தேர்வில் வெற்றி பெறலாம். பாடத்தலைப்புகளில் தயாரிப்பை மேற்கொண்டபின்பு கடந்த ஆண்டுகளில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளைச் சேகரித்து அதற்குரிய விடையை எழுதி சரிபார்த்துக்கொள்வதும் சிறந்த தயாரிப்புக்கு உறுதுணையாக அமையும். இனி கடந்த ஆண்டுகளில் ஜூனியர் எஞ்சினியரிங் தேர்வில் கேட்கப்பட்ட சில முக்கியமான கேள்விகளையும், அவற்றிற்கான விடைகளையும் அடுத்த இதழில் காண்போம்.

- தொடரும்.


நெல்லை கவிநேசன்

X