ஸ்டாஃப் செலக்‌ஷன் கமிஷன் தேர்வில் கணிதத்திறன் கேள்விகள்..!

8/21/2018 3:55:49 PM

ஸ்டாஃப் செலக்‌ஷன் கமிஷன் தேர்வில் கணிதத்திறன் கேள்விகள்..!

நன்றி குங்குமம் கல்வி-வேலை வழிகாட்டி     

உத்வேகத் தொடர் - 57

‘கம்பைண்டு ஹையர் செகண்டரி லெவல் (10+2) எக்ஸாமினேஷன்” என்னும் தேர்வை ஸ்டாஃப் செலக்‌ஷன் கமிஷன் பிளஸ் 2 தேர்வில் வெற்றிபெற்ற மாணவ-மாணவிகளுக்காக நடத்துகிறது. இந்தத் தேர்வில் இடம்பெறும் முதல்நிலைத் தேர்வான கம்ப்யூட்டர் அடிப்படையிலான தேர்வில் (நிலை-1) (Computer Based Examination - Tier  I) இடம்பெறும் பொது புத்திக்கூர்மை (General Intelligence), ஆங்கில மொழி (அடிப்படை அறிவு) (English Language) (Basic Knowledge) ஆகிய கேள்விகளையும், அதற்கான பதில்களையும் கடந்த இதழ்களில் பார்த்தோம்.இனி இத்தேர்வில் இடம்பெறும் கணிதத் திறன் (அடிப்படை கணிதத்திறன்) (Quantitative Aptitude) கேள்விகள் மற்றும் அதற்கான பதில்கள்பற்றி சற்று விரிவாகப் பார்ப்போம்.

கணிதத்திறன்

(QUANTITATIVE APTITUDE)

1. Raghavan purchased a scooter at  of its selling price and sold it at 12% more than its selling price. His gain is
(a) 20% (b) 30%
(c) 38%    (d) 29 %

2. A train passes a man standing on a platform in 8 seconds and also crosses the platform which is 264 metres long in 20 seconds. The length (in metres) of the train is
(a) 188    (b) 176        
(c) 175    (d) 96

3. Walking at three-fourth of his usual speed, a man covers a certain distance in 2 hours more than the time he takes to cover the distance at his usual speed. The time taken by him to cover the distance with his usual speed is
(a) 4.5 hours    (b) 5.5 hours     (c) 6 hours    (d) 5 hours

4. The volume of cuboid is twice that of a cube. If the dimensions of the cuboid are 9 cm, 8 cm and 6 cm, the total surface area of the cube is
(a) 72 cm2 (b) 216 cm2
(c) 432 cm2(d) 108 cm2

5. The LCM of two numbers is 30 and their HCF is 5. One of the numbers is 10. The other is
(a) 20    (b) 25    (c) 15    (d) 5

6. If   and  then   is equal to    
(a) 2 (b)  (c) 1 (d) 0

7. If x=√3 + √2 and y=√3 - √2 then the value of 8xy=(x2 + y2) is
(a) 16√6    (b) 32    
(c) 48√2 (d) 80

8. The medians AD, BE and CF of a triangle ABC are of lengths 18 cm, 24 cm and 30 cm respectively. The area in cm2 of the triangle is
(a) 96     (b) 192    (c) 288     (d) 374

9. If the difference between an exterior angle of a regular polygon of n sides and an exterior angle of another regular polygon of (n+1) sides is equal to 5°, then the value of n is
(a) 5    (b) 6 (c) 7 (d) 8

10.Two trains, of same length, are running in parallel tracks in opposite directions with speed 65 km/hour and 85 km/hour respectively. They cross each other in 6 seconds. The length of each train is
(a) 100 metre     (b) 115 metre
(c) 125 metre     (d) 150 metre
Directions: The bar graph given below shows the total number of students in six sections of a class VI of a certain school. Using this graph, answer the question nos. (11 to 15).

11. Which two sections have the same number of students?
(a) Sec A and Sec E     
(b) Sec A and Sec F    
(c) Sec C and Sec D    
(d) Sec B and Sec F

12.What is the ratio of the number of students in section A to that in section C?
(a) 34 : 35 (b) 32 : 35
(c) 31 : 35 (d) 34 : 31

13.What is the total number of students in class VI?
(a) 200    (b) 209        (c) 199    (d) 179

14.The ratio of the students in section B and section C is
(a) 31 : 34 (b) 34 : 35
(c) 35 : 31 (d) 31 : 35

15.The percentage of students in section C out of the total students in class VI is approximately    
(a) 17.58    (b) 16.08    
(c) 16.58    (d) 15.57
 
Directions: The following Pie Chart shows the export of different foodgrains from India in 2010. Study the chart and answer the questions (16-20).

16. Of the total export of foodgrains, the percentage of crop B, exported is
(a) 15     (b) 20    
(c) 18    (d) 10

17.If a total of 1.5 million quintals of crop F was exported, the amount of total foodgrains exported in million quintals, was
(a) 8.7     (b) 12     (c) 10.8    (d) 9.6

18.The three crops which combine to contribute to exactly 50% of the total export of foodgrains are
(a) A, F and others     
(b) B, C and F         
(c) A, B and C         
(d) C, F and others

19. If a total of 1.5 million quintals of crop F was exported, then the total quantity of  D and E that was exported, in million quintals, was
(a) 1.2    (b) 1.5     (c) 4.5     (d) 6.5

20.If the revenue from 1 quintal of crop A is thrice that from 1 quintal of crop C, then the ratio of the total revenues of A and C is
(a) 1 : 6    (b) 2 : 3     
(c) 3 : 2(d) 6 : 1

21.A person invests Rs.12,000 as fixed deposit at a bank at the rate of 10% per annum simple interest. But due to some pressing needs he has to withdraw the entire money after 3 years, for which the bank allowed him a lower rate of interest. If he gets Rs.3,320 less than what he would have got at the end of 5 years, the rate of interest allowed by the bank is
(a) 7 %     (b) 7 %
(c) 7 %     (d) 8 %

22.Two men start together to walk a certain distance, one at 4 km/h and another at 3 km/hr. The former arrives half an hour before the latter. Find the distance
(a) 8 km    (b) 7 km (c) 6 km(d) 9 km

23. A saves 20% of his monthly salary. If his monthly expenditure is Rs.6,000, then his monthly savings is
(a) Rs.1,500(b) Rs.1,800
(c) Rs.1,200(d) Rs.4,800

24.The base of a cone and a cylinder have the same radius 6 cm; they have also the same height 8 cm. The ratio of the curved surfaces of the cylinder to that of the cone is
(a) 8 : 5(b) 8 : 3(c) 4 : 3    (d) 5 : 3

25.A and B together can do a piece of work in 12 days, while B alone can finish it in 30 days. A alone can finish the work in
(a) 20 days(b) 25 days
(c) 15 days (d) 18 days

இனி இத்தேர்வில் இடம்பெறும் “பொது விழிப்புணர்வு கேள்விகள்” (General Awareness Questions) பற்றிய விளக்கங்களை அடுத்த இதழில் காண்போம்.

(தொடரும்)

- நெல்லை கவிநேசன்

X